(Päivitetty 6.8.2023)

1. YLEISTÄ

Tämä verkko- ja mobiilipalvelu (myöhemmin ‘Palvelu’) on Obesus Oy:n (myöhemmin ‘Obesus’) ylläpitämä terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelu. Palvelun käyttäminen edellyttää jäsenrekisteröitymistä ja palvelun maksullisilta osin jäsenyyden voimassaoloajan määrittävän tilausmaksun maksamista. Voidaksesi käyttää tätä palvelua sinun on hyväksyttävä nämä Palvelua koskevat käyttöehdot. Ennen jäsenyytesi rekisteröintiä tutustu näihin jäsenyyttä koskeviin käyttöehtoihin.

Rekisteröitymällä Palvelun jäseneksi käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen ja ymmärtää, että Palvelu ei ole lääketieteellinen organisaatio. Palvelu perustuu suomalaisiin ravitsemus- ja liikuntasuosituksiin ja se on kehitetty yhdessä alan kotimaisten asiantuntijoiden kanssa. Mitään verkkopalvelussa esitettyä tietoa, tekstiä, kuvaa tai videokuvaa, ei tule ymmärtää lääketieteelliseksi neuvoksi tai diagnoosiksi. Obesus ei vastaa käyttämiensä asiantuntijoiden lausuntojen sisällöstä tai oikeellisuudesta. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy palvelun luonteen tukea ja neuvoa antavana apuvälineenä painonhallintaan ja yleiseen terveyden ja hyvinvointiin liittyvissä pyrkimyksissä.

Rekisteröitymällä Palvelun jäseneksi käyttäjä vakuuttaa myös terveydentilansa täyttävän palvelun käytölle asetetut edellytykset. Jäsenyys edellyttää, että tunnet itsesi terveeksi, et ole alipainoinen, raskaana tai imetä. Emme hyväksy jäseneksi käyttäjiä, joiden painoindeksi (Body Mass Index, BMI) on alle 20. Mikäli käyttäjällä on terveysongelmia, jonka yhteydessä laihduttaminen saattaa olla sopimatonta, kehotamme käyttäjää kääntymään lääkärin puoleen ennen painonpudottamisen aloittamista.

Avaamalla Palvelun www-sivuston asiakas sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta avata sivuja.

Asiakkaan ja Obesus:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Palvelun www-sivustolla ja/tai muutoin luettavissa Palvelun yhteydessä.

2. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA MUUTOKSET PALVELUSSA

Sopimus syntyy, kun asiakas on hyväksynyt käyttöehdot ja täyttänyt Palvelun rekisteröitymisessä tarvittavat tiedot sekä rekisteröitynyt Palveluun ”Liity jäseneksi” -painiketta painamalla tai muulla Obesus:n hyväksymällä tavalla. Myöhemmin tilattavat mahdolliset palvelut (erityisehtoineen) tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

Obesus:llä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen palvelu- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Jos muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä asiakkaan toimesta, Obesus pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen käyttäjä sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja.

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

3.1 Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palvelun käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Obesus ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä Obesus takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Obesus:llä on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun vastaavan syyn vuoksi tai muuttaa Palvelua, esimerkiksi edellä kohdassa 2 mainitun mukaisesti.

Obesus:llä on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun muita käyttäjiä tai muita kolmansia tai Obesus:ää taikka on muutoin käyttöehtojen vastaista.

3.2 Palvelujen käyttö

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston ja sen päivitysten sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille tai Obesus:lle.

Asiakas saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on asiakaskohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle tai muutoin käyttää sopimuksen vastaisesti. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta taltioida, valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas voi yksityistä käyttöä varten tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa otteita sisällöstä. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Obesus:n tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Kirjautumistunnukset ovat henkilökohtaisia ja käyttäjä on vastuussa kaikesta niillä tapahtuneesta käytöstä. Obesus voi tarpeelliseksi katsoessaan myös estää käyttäjän pääsyn sivustolle.

4. TIETOTURVALLISUUS

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Obesus ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun ja asiakkaan tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Obesus:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

5. VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

5.1 Obesus:n vastuusta ja vastuun rajoituksesta

Obesus on vastuussa asiakkaalle Obesus:n tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Obesus ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Obesus ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Palvelun toimintahäiriöstä, käytön estymisestä, virheistä, puutteellisuuksista, virheellisestä toiminnasta, käyttökatkosta tai Palvelun tarjoamisen lopettamisesta (kokonaan tai osittain) mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Vahingonkorvausta on vaadittava Obesus:ltä kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.

Obesus ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, tai sen luotettavuudesta eikä käyttämiensä asiantuntijoiden lausuntojen sisällöstä.

5.2 Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole sopimuksen (mukaan lukien näiden käyttöehtojen), lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Obesus:lle, Obesus:n sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Obesus:lle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan 5.2 vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

6. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Obesus:llä tai sen sopimuskumppaneilla.

Obesus:llä on oikeus korvauksetta käyttää, uudelleenjulkaista ja luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon asiakkaan Palvelun kautta palvelimelle tai julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää aineistoa Obesus:n tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa. Käyttäjä vastaa lähettämänsä aineiston osalta siitä, että se on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia ja vastaa lähettämänsä aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Obesus:ää kohtaan.

7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

7.1 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Obesus:llä on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

7.2 Sopimusrikkomus

Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on Palvelun vastaanoton ja pääsyn estämisestä sanottu, Obesus:llä on oikeus asiasta ennalta ilmoittamatta estää asiakkaan pääsy Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto (esimerkiksi sulkemalla palvelu) ja/tai kirjallisesti purkaa sopimus välittömin vaikutuksin.

7.3 Päättymisen seuraus

Obesus voi säilyttää käyttäjän kirjautumistunnukset ja henkilökohtaisten alueiden sisällön kaksitoista (12) kuukautta jäsenyysjakson päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen ne voidaan poistaa automaattisesti. Jäsenyyden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin ja lakiin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet sekä vastuunrajoitukset voimaan.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät sellaiset sopimusehdot voimaan (kuten oikeus vahingonkorvauksen perimiseen sopimuksen voimassaoloaikana aiheutetusta vahingosta), joiden on tarkoitettu olevan voimassa myös sopimuksen (muusta) päättymisestä huolimatta.

8. ASIAKASTIEDOT

8.1 Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa Obesus:lle pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa.

8.2 Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö

Obesus kerää ja rekisteröi tietoja asiakkaasta Obesus:n asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjä on Obesus Oy. Rekisteriseloste on jokaisen nähtävillä Palvelun verkkosivustolla. Obesus voi luovuttaa asiakkaan tietoja kolmannelle henkilötietolain mukaisesti (esim. suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin). Obesus vastaa siitä, että tietojen käyttö ja luovutus tapahtuu lainsäädännön sallimissa rajoissa.

8.3 Asiakkaan kielto- ja tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää asiakkaan tietojen luovuttaminen ja käyttö suoramarkkinointiin, osoitepalveluun ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Obesus:n asiakasrekisterissä olevat asiakasta itseään koskevat tiedot henkilötietolain mukaisesti.

9. ERIMIELISYYDET

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

10. MUUTA

10.1 Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman Obesus:n suostumusta. Obesus:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Obesus:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Obesus:n ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

10.2 Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan ehtojen alussa merkittynä päivämääränä ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiemmin asiakkaan ja Palvelun omistajan välillä solmittuihin voimassa oleviin sopimuksiin ja ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot.

10.3 Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö

Tällä sopimuksella ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

10.4 Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin sopimusehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelun käytössä sopimuksen ehtoja.

Kirjoita haku ja paina Enteriä

Pin It on Pinterest

Share This